1. Ποιος είναι ο ρόλος των Τραπεζών που στηρίζουν την αλλογενή μεταμόσχευση;
  Στις τράπεζες με «Δημόσιο» χαρακτήρα η ΔΩΡΕΑ του ΟΠΑ γίνεται «ΔΩΡΕΑΝ» με σκοπό την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε ασθενούς το έχει ανάγκη. Έτσι, ο ΕΝΑΣ δωρίζει το ΟΠΑ στην τράπεζα για να χρησιμοποιηθεί από τον «ΑΛΛΟ» (μη-συγγενή). Οι τράπεζες ονομάζονται «μη συγγενικές τράπεζες ομφαλοπλακουντιακού αίματος» όπου ο ΕΝΑΣ δίνει για όλους και ΟΛΟΙ δίνουν για ΕΝΑΝ. Ο ρόλος των Τραπεζών Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος έγκειται στη συλλογή, επεξεργασία, κρυοκατάψυξη και διάθεση των μονάδων ΟΠΑ στην Παγκόσμια Δεξαμενή. Η οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία των Τραπεζών αυτών βασίζεται στις προδιαγραφές που περιγράφονται από τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης Τραπεζών ΟΠΑ Fact-NetCord. Στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2008, ψηφίστηκε Νόμος του Ελληνικού Κράτους (Προεδρικό Διάταγμα 26/2008 - ΦΕΚ 51/Α’/24.3.2008), με τον οποίο υιοθετείται η Ευρωπαϊκή Οδηγία, στην οποία περιγράφονται οι κανόνες που πρέπει να διέπουν τη συλλογή, επεξεργασία και κρυοκατάψυξη ιστών και κυττάρων. Με βάση τα παραπάνω, στις Τράπεζες με «Δημόσιο» χαρακτήρα είναι πολύ αυστηρή η διαδικασία επιλογής των μονάδων που τελικά θα καταψυχθούν. Έτσι, απορρίπτεται το 85% των μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος που συλλέγονται καθημερινά. Ο κυριότερος λόγος απόρριψης αφορά στοn συνολικό αριθμό των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων που περιέχονται στη μονάδα ΟΠΑ.
   
 2. Από ποιους φορείς ελέγχεται η Ελληνική Τράπεζα ΟΠ.Α;
  Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος ελέγχεται από το Υπουργείο Παιδείας, δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμόσχευσης.
   
 3. Γιατί είναι σημαντικό να επιλέξετε μια τράπεζα που είναι διαπιστευμένη;
  Μια διαπιστευμένη τράπεζα ΟΠΑ έχει επιθεωρηθεί και διαπιστευθεί από τον αρμόδιο οργανισμό διαπίστευσης, ο οποίος ειδικεύεται στον έλεγχο τραπεζών ΟΠΑ. Η διαπίστευση αυτή παρέχει διασφάλιση ποιότητας στους μεταμοσχευτές και τους ασθενείς, βεβαιώνοντας ότι το μόσχευμα που προέρχεται από την αντίστοιχη τράπεζα είναι άριστης ποιότητας. Από τον Απρίλιο του 2013, η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος είναι η 45η Τράπεζα παγκοσμίως και η μοναδική στην Ελλάδα που στηρίζει τη μη συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση, που είναι διαπιστευμένη από τον παγκόσμιο οργανισμό κυτταρικών θεραπειών Fact-NetCord.