1. Τι έλεγχοι πραγματοποιούνται στην μονάδα ΟΠΑ;
 

Στην Ελ.Τ.ΟΠ.Α πραγματοποιείται:

  • Καταμέτρηση κυττάρων που είναι απαραίτητα για τη μεταμόσχευση. Αν ο αριθμός των κυττάρων δεν είναι επαρκής για τον ασθενή-λήπτη η μονάδα ΟΠΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ερευνητικούς σκοπούς, μετά από συναίνεση.
  • Ιολογικός και μικροβιολογικός έλεγχος.
  • HLA τυποποίηση της μονάδας ΟΠΑ και κοινοποίηση τησ ιστικής ταυτότητας στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ)
   
 2. Ποια είναι τα κύρια συστατικά του ΟΠΑ και πως πραγματοποιείται η επεξεργασία του;
 

Τα τρία κύρια συστατικά του ΟΠ.Α., όπως ισχύει και σε κάθε δείγμα αίματος, μπορούν να διαχωριστούν κατά βάρος: το βαρύτερο στρώμα είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια (Red Blood Cells, RBC), το ελαφρύτερο είναι το πλάσμα (ένα διαυγές λευκό υγρό), ενώ στη μέση εντοπίζεται ένα ροζ στρώμα το οποίο περιέχει τα λευκά αιμοσφαίρια (White Blood Cells, WBC), συμπεριλαμβανομένων των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.

Όταν οι τράπεζες επεξεργάζονται το ΟΠΑ, το τελικό διαχωρισμένο συστατικό που πηγαίνει προς αποθήκευση είναι η υπόλευκη-ροζ στιβάδα, ακόμα κι αν μόνο το 1% όλων των κυττάρων είναι τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα.

Η συντριπτική πλειοψηφία των μεθόδων επεξεργασίας του αίματος στηρίζονται στη διαφορετική πυκνότητα των τριών βασικών συστατικών του αίματος. Μπορούν να διαχωριστούν με καθίζηση ή με φυγοκέντρηση ή με συνδυασμό των δύο τεχνικών. Η διαδικασία μπορεί να γίνει χειροκίνητα από εκπαιδευμένους τεχνικούς ή με αυτοματοποιημένο εξοπλισμό.

   
 3. Τι είναι τα TNC, CD34 + και CFU;
  Αποτελούν τρόπους καταμέτρησης των κυτταρικών τύπων που μας πληροφορούν για το αν συλλεχθέν ΟΠΑ περιέχει επαρκή αριθμό αιμοποιητικών κυττάρων και αν αυτά είναι «υγιή» (βιώσιμα).Τα εμπύρηνα κύτταρα ή Total Nuclear Cells (TNC) είναι ο πιο συχνός τρόπος μέτρησης του αριθμού των κυττάρων μετά την επεξεργασία του ΟΠΑ. Η καταμέτρηση TNC  έχει αυτοματοποιηθεί με τη χρήση της μεθοδολογίας που ονομάζεται «κυτταρομετρία ροής». Ο πιο γνωστός δείκτης για τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα είναι ο θετικός έλεγχος τους για μια πρωτεΐνη (CD-34+) που βρίσκεται στην επιφάνεια τους. Επί του παρόντος, επικρατέστερος έλεγχος για το κατα πόσον τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα είναι βιώσιμα, δηλαδή ζωντανά, είναι ο έλεγχος «Colony Forming Units» ή CFU. Στον έλεγχο CFU ένα μικρό δείγμα της μονάδας ΟΠΑ καλλιεργείται υπο ελεγχόμενες συνθήκες και παρακολουθείται, ώστε τελικά να διαπιστωθεί αν τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα διαιρούνται κανονικά και σχηματίζουν τις αναμενόμενες αποικίες.
   
 4. Τι είναι τα αντιγόνα ιστοσυμβατότητας (Human Leucocyte Antigens, HLA) και πώς χρησιμοποιούνται;
  Τα αντιγόνα HLA, μεταξύ άλλων, παίζουν ρόλο στην επιλογή κατάλληλου δότη/μοσχεύματος για ασθενείς-λήπτες που έχουν ανάγκη από μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Υπάρχουν έξι κύριες πρωτεΐνες στα λευκά αιμοσφαίρια του αίματος και των ιστών. Αφού αυτά ταυτοποιηθούν, γίνεται σύγκριση μεταξύ των κυττάρων του ασθενούς και των κυττάρων του δότη. Η HLA συμβατότητα στηρίζεται σε 6 HLA αντιγονικά μόρια. Όσα περισσότερα κοινά αντιγόνα υπάρχουν μεταξύ δύο ατόμων τόσο «καλύτερη» είναι και η συμβατότητα. Στη μεταμόσχευση με μυελό των οστών απαιτείται πλήρης συμβατότητα, 6 στα 6 (100%), ενώ μια μεταμόσχευση με ΟΠΑ είναι εξίσου αποτελεσματική ακόμα και χωρίς να υπάρχει πλήρης συμβατότητα μεταξύ δότη και ασθενή (75%).