Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

dsc_2344.jpg Το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ) είναι το Ερευνητικό Κέντρο στο χώρο της Ιατρικής και της Βιολογίας και είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Οργανικά ανήκει στην Τάξη των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών, εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και λειτουργεί επίσημα από το 2002. Ο σκοπός και οι στόχοι του Ιδρύματος είναι:

dsc 0183Η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος λειτουργεί στο Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών κατά τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 3984/2011 και έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθμ. Φ2.ΓΑ/127381/Δ5.

 

Ιστορικό

Η λειτουργία της Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (Ελ.Τ.Οπ.Α) ξεκίνησε την άνοιξη του 2003 με σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και κρυοκατάψυξη μονάδων ομφαλοπλακουντιακού αίματος. Τον Ιανουάριο του 2006 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε στη διεθνή δεξαμενή του NetCord τις πρώτες 100 μονάδες και από το Μάρτιο του 2007 άρχισε να χορηγεί μονάδες ομφαλοπλακουντιακού άιματος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» για μεταμόσχευση σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα. Το 2011 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος χορήγησε την ΠΡΩΤΗ μονάδα ομφαλοπλακουντιακού αίματος σε ασθενή με λευχαιμία στο εξωτερικό.

Η Ελ.Τ.Οπ.Α ακολουθεί αυστηρά πρότυπα οργάνωσης, ανάπτυξης όπως αυτά περιγράφονται από τον διεθνή οργανισμό ελέγχου Τραπεζών FACT-NETCORD και έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας. Είναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ Τράπεζα στον Ελλαδικό χώρο που είναι διαπιστευμένη από τον οργανισμό FACT-NETCORD για μη-συγγενική και συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων. Μέχρι σήμερα η Ελ.Τ.Οπ.Α έχει καταχωρίσει 2900 μονάδες Οπ.Α στην Παγκόσμια Δεξαμενή Δοτών Μυελού των Οστών (BMDW) έτοιμες προς μεταμόσχευση.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Ελ.Τ.Οπ.Α διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας από το Διεθνή Οργανισμό EuropeanFederation of Immunogenetics, EFI. Παράλληλα, από το 2014 το εργαστήριο της Ιστοσυμβατότητας έχει εξοπλιστεί με NextGenerationSequencing για την τυποποίηση των μονάδων. Τα τελευταία χρόνια η Ελ.Τ.Οπ.Α αναπτύσσει ερευνητικό έργο στο τομέα των κυτταρικών θεραπειών και συγκεκριμένα στον τομέα της Αναγεννητικής Ιατρικής και της Ιστομηχανικής.

Τον Μάϊο του 2017 η Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος έλάβε και πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 για:

-Παροχή υπηρεσιών απομόνωσης, κρυοσυντήρησης και ελέγχου ποιότητας αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων για μεταμόσχευση σε αιματολογικά νοσήματα

-Παροχή υπηρεσιών τυποποίησης των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας σε υψηλή ανάλυση με τη χρήση της μεθοδολογίας αλληλούχισης νέας γενιάς

-Παροχή υπηρεσιών απομόνωσης, καλλιέργειας, κρυοσυντήρησης μεσεγχυματικών κυττάρων από λιπώδη ιστό ή μυελό των οστών για εφαρμογή στην αναγεννητική ιατρικη και την ιστομηχανική

 

Στο διάστημα 2007-2017 χορήγήσε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγ. Σοφία» 10 μονάδες ΟΠ.Α. για κατευθυνόμενη (directed) αλλογενή μεταμόσχευση σε ανήλικους ασθενείς ενω, στο διάστημα 2011-2017  χορήγησε σε ασθενείς των μεταμοσχευτικών κέντρων της Ελλάδος (Νοσ. «Ευαγγελισμός») αλλά και του εξωτερικoύ (Η.Π.Α και Ηνωμένο Βασίλειο) 10 μονάδες ΟΠ.Α. για μη συγγενική αλλογενή μεταμόσχευση.

Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων
 
Τα στελεχιαία κύMSCs picsτταρα (Stem Cells, SCs), που ανευρίσκονται σε όλους σχεδόν τους πολυκυττάριους οργανισμούς, αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια δυνητική πηγή νέων ερευνητικών κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελεσματική θεραπεία (αναγεννητική ιατρική ή κυτταρική θεραπεία σε φλεγμονώδη νοσήματα). Σημαντική κατηγορία στον τομέα αυτό είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (mesenchymal stem cells, MSCs) ή κύτταρα του στρώματος του μυελού των οστών. Η δυνατότητα απομόνωσης και καλλιέργειας μεσεγχυματικών κυττάρων από τον μυελό των οστών, από την ομφαλική φλέβα, τη βαρτόνειο γέλη (Wharton’s jelly),

Από το 2008 λειτουργεί στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος το Εργαστήριο Κυτταρικής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής με σκοπό τη μεταφορά στην κλινική πράξη των πιο εξελιγμένων εφαρμογών των στελεχιαίων κυττάρων.