Άρθρα

 Για την πληρέστερή σας ενημέρωση σας παραθέτουμε επιλεγμένες δημοσιέυσεις σχετικά με τις καθιερωμένες κλινικές εφαρμογές των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.