Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων

Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων

Τα στελεχιαία κύMSCs picsτταρα (Stem Cells, SCs), που ανευρίσκονται σε όλους σχεδόν τους πολυκυττάριους οργανισμούς, αποτελούν κατά τα τελευταία χρόνια δυνητική πηγή νέων ερευνητικών κυτταρικών θεραπειών για την αντιμετώπιση νοσημάτων που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποτελεσματική θεραπεία (αναγεννητική ιατρική ή κυτταρική θεραπεία σε φλεγμονώδη νοσήματα).

Σημαντική κατηγορία στον τομέα αυτό είναι τα Μεσεγχυματικά στελεχιαία κύτταρα (mesenchymal stem cells, MSCs) ή κύτταρα του στρώματος του μυελού των οστών. Η δυνατότητα απομόνωσης και καλλιέργειας μεσεγχυματικών κυττάρων από τον μυελό των οστών, από την ομφαλική φλέβα, τη βαρτόνειο γέλη (Wharton’s jelly), καθώς και από το λίπος, ήταν το κίνητρο για την δημιουργία της Τράπεζας Μεσεγχυματικών Κυττάρων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. 
Στα 8 χρόνια λειτουργίας της η Τράπεζα Μεσεγχυματικών Κυττάρων έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύγχρονα πρωτόκολλα επεξεργασίας και κατάψυξης κυττάρων. Όλες οι διαδικασίες πραγματοποιούνται σε δωμάτια υψηλής καθαρότητας ακολουθώντας τα Ευρωπαϊκά πρότυπα Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (Good Manufacturing Practice, GMPs) ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των κυττάρων.

dsc 0215

Εργαστήριο Κυτταρικής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής

Από το 2008 λειτουργεί στην Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος το Εργαστήριο Κυτταρικής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής με σκοπό τη μεταφορά στην κλινική πράξη των πιο εξελιγμένων εφαρμογών των στελεχιαίων κυττάρων.