Άρθρα

 

Για την πληρέστερή σας ενημέρωση σας παραθέτουμε επιλεγμένες δημοσιέυσεις σχετικά με τις καθιερωμένες κλινικές εφαρμογές των αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων του Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος.

Θέσεις της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας για τα Ομφαλικά Μοσχεύματα (βλαστοκύτταρα) (Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία)

Umbilical Cord Blood Banking - Scientific Advisory Committee Opinion Paper 2 (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists - 6/2006)