Προσωπικά Δεδομένα (GDPR)

 

Από τις 25 Μαΐου του 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 679/2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ»

Κατά συνέπεια όλοι οι φορείς, τα πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των κρατών που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει από τις 25 Μαΐου του 2018 να συμμορφώνονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του συγκεκριμένου Κανονισμού